Degé Kangyur volume 57, F.7.a

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐ་དད་པ་ནས་འདུས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་བདུད་དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་བཅོམ་པ། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལས་རིང་དུ་གྱུར་པ། བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་དབང་ཆེན་པོའི་ས་ཐོབ་པ། བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ལུས་དང་གནས་གཏོང་བའི་དབང་ཐོབ་པ། བདུད་ཀྱི་ལས་ཚད་མེད་པ་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཤེས་པ། ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ། མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་བཟློག་པ་ལ་མཁས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཆེན་པོས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་ལ་མཁས་པ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམས་པས་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཀྱིས་སེམས་མ་གོས་པ་ཤ་སྟག་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དད་པ་གསལ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་དྲི་མ་མེད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་མི་སྒུལ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་རབ་གནས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་མ་ཉམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་མི་གཡོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་རབ་ཚོལ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་མཉམ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པར་འཇུག་བྱེད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་ལ་ཡིད་གཉིས་རྣམ་པར་འཇོམ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་སྟོན་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་རབ་ཏུ་འཇོག་བྱེད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དད་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བྱེད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh144.html?part=UT22084-057-003-341#UT22084-057-003-341