Degé Kangyur volume 57, F.5.b

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ན། འདི་ལྟར་ཉེ་བར་རྟོག་སྟེ། གང་བདག་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཅེས་སྤྱོད་ན་དེ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​གཞན་དག་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཅེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ནི་འདིའོ་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་འཐོབ་ཅེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བའོ་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་བྱང་བའོ་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མེད། རྒྱུར་ཡང་མེད། འབྲས་བུར་ཡང་མེད། ལས་སུ་ཡང་མེད། ལྡན་པར་ཡང་མེད། འཇུག་པར་ཡང་མེད་ཅེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​ཇི་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་མི་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པའང་མི་དམིགས་མོད་ཀྱི། རྣམ་པར་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཆུད་གཟོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​རྣམ་པར་རིག་པ་མ་གཏོགས་པར་ཆོས་གང་ཡང་མི་དམིགས་ལ། རྣམ་པར་རིག་པ་དེ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་། རྣམ་པར་རིག་པ་མ་གཏོགས་པར་དངོས་པོ་མེད་པར་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ་དེ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་དེ་གཅིག་པར་ཡང་ཡང་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh142.html?part=UT22084-057-001-179#UT22084-057-001-179