Degé Kangyur volume 57, F.6.b

ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་ཀ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh142.html?part=UT22084-057-001-181#UT22084-057-001-181