Degé Kangyur volume 57, F.3.a

།དེས་དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྤོང་བ་ན་གཞན་དེ་ཁོ་ན་ལ་དཔྱོད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་རྣམས་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་དཔྱོད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའམ། ཡོན་ཏན་ལ་དཔྱོད་པའམ། སྙིང་པོ་ལ་དཔྱོད་པའང་རུང་། དེས་དེ་ཁོ་ན་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དེ་དག་ཀྱང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པས་ཡོངས་སུ་སྤོང་ངོ་། །དེས་དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྤོང་བ་ན་གཞན་ཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་རྣམས་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་དུ་འཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དང་། ལུང་བསྟན་པ་འཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་འཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དང་། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་འཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་འཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་ནས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་འཐོབ་པའི་བར་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའམ། ཡོན་ཏན་ལ་དཔྱོད་པའམ། སྙིང་པོ་ལ་དཔྱོད་པའང་རུང་། དེས་འཐོབ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་དེ་དག་ཀྱང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པས་ཡོངས་སུ་སྤོང་ངོ་། །​དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པས་ཡོངས་སུ་སྤོང་བ་ན། དེ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྩོན་པ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཤིག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་ལ་ནི་མ་རེག་མོད་ཀྱི། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་ལ་རེག་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བཞིན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཡོད་དོ། །​དེ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་དེ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh142.html?part=UT22084-057-001-174#UT22084-057-001-174