Degé Kangyur volume 56, F.283.b

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་དེ་གཟུངས་ཀྱི་གཞི་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དྲི་མ་དང་བྲལ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་བ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་བྱ་བའམ། རྣམ་པར་བྱང་བར་བྱར་མི་ནུས་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་གཞིའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་གཏན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ། དེ་ནི་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་གཞིའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་སྒོ་སྟེ། འདི་ནི་གཟུངས་ཀྱི་གཞིའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་དེ་གཟུངས་ཀྱི་གཞི་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་བདེན་པ། སྐྱེས་པའི་དབང་པོ་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་དབང་པོ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། དེ་ནི་བུད་མེད་ལྟ་བུར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་གཞིའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱེས་པའི་སྒོ་སྟེ། འདི་ནི་གཟུངས་ཀྱི་གཞིའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་དེ་གཟུངས་ཀྱི་གཞི་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ནི་མི་དམིགས་ཏེ། ཐོག་མའི་མཐར་ཡང་མི་དམིགས། ཐ་མའི་མཐར་ཡང་མི་དམིགས། ད་ལྟར་བྱུང་བར་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གང་དུས་གསུམ་དུ་མི་དམིགས་པ་དེ་ལ་སྐྱེས་པ་ཡང་མེད། བུད་མེད་ཀྱང་མེད་དེ། གཞན་དུ་ན་མིང་གི་བརྡས་བརྗོད་པར་ཟད་དོ། །​མིང་དེ་ཡང་དབེན་པ་སྟེ། གཟུངས་ཀྱི་བརྡས་དེ་དག་བཏགས་སོ། །​གཟུངས་དེ་ཡང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པ་སྟེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་དུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ། དེ་ནི་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་གཞིའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྒོ་སྟེ། འདི་ནི་གཟུངས་ཀྱི་གཞིའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་དེ་གཟུངས་ཀྱི་གཞི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་གང་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-292#UT22084-056-007-292