Degé Kangyur volume 56, F.284.a

འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་གང་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རང་གི་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱིས་པ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རང་གི་རྟོག་པས། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་རིག་སྟེ། དེ་དག་མ་མཆིས་པ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་སླད་དུ། ངན་སོང་གསུམ་དུ་གནོད་པ་ཚོར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཇི་ལྟར་མི་མཐོང་བ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་མི་མཐོང་སྟེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་བགྱི་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་རྨི་ལམ་ན་བདག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་བ་སྙམ་དུ་རིག་ནས། དེ་དེ་ན་ལྕགས་ཀྱི་བུམ་པ་རབ་ཏུ་ཁོལ་བ། ཤིན་ཏུ་འབར་བ་འདོམ་དུ་མ་མཆིས་པའི་ནང་ན་བདག་བཅུག་ནས་དེ་དེ་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་མྱོང་བར་རབ་ཏུ་འཚལ་ཏེ། དེ་ཡིད་དངངས་ཤིང་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་རིག་ནས་འཇིགས་སྐྲག་སྟེ་དངངས་ནས། དེ་སླར་སད་པ་དང་། ཀྱེ་མའོ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​ཀྱེ་མ་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་ཆོ་ངེས་འདེབས་ན་དེའི་མཛའ་བཤེས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། ཕུ་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཅིས་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། མི་དེས་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བ་མྱོང་ངོ་། །​ཞེས་སྨྲས་ནས། ཡང་དེ་མཛའ་བཤེས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། ཕུ་ནུ་རྣམས་ལ་གཤེ་ཞིང་འཚིག་སྟེ། བདག་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བ་མྱོང་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་སླར་ཕྱི་ཕྱིར་ཞིང་ང་ལ་ཅིས་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་དྲིར་ཅི་ཡོད་ཅེས་མཆི་ལ། དེ་ནས་མཛའ་བཤེས་དང་། ཉེ་དུ་དང་། ཕུ་ནུ་དེ་དག་གིས་མི་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཀྱེ་མ་འཇིགས་ཤིག །​མ་འཇིགས་ཤིག

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-293#UT22084-056-007-293