Degé Kangyur volume 56, F.279.b

བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་འཁོར་བ་ཡང་མེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མེད་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་དགེ་བ་ཡང་མེད། མི་དགེ་བ་ཡང་མེད་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་ནི་མི་དགེ་བ་སྤོང་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་ཕ་རོལ་ཡང་མེད། ཚུ་རོལ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་ཞིང་ཡང་མེད། ཞིང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་ཞིང་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་བདུད་ཀྱང་མེད། བདུད་དུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་བདུད་འདུལ་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱང་མེད། ཉན་ཐོས་སུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་ལས་འདའ་བར་འདོད་དོ། །རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱང་མེད་དེ། རང་སངས་རྒྱས་སུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལས་འདའ་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་སེམས་ཅན་ཡང་མེད། སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་དོན་ཀྱང་མེད། དོན་མ་ཡིན་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་དོན་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་འདོད་ཆགས་ཀྱང་མེད། འདོད་ཆགས་སུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་འདོད་ཆགས་སྤོང་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་ཞེ་སྡང་ཡང་མེད། ཞེ་སྡང་དུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་ཞེ་སྡང་སྤོང་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་གཏི་མུག་ཀྱང་མེད། གཏི་མུག་ཏུ་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་གཏི་མུག་སྤོང་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་ཤེས་པ་ཡང་མེད། མི་ཤེས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་མེད། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་གདགས་པ་ཡང་མེད་ན། འདི་དག་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-284#UT22084-056-007-284