Degé Kangyur volume 56, F.73.b

།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མཽད་གལ་གྱི་བུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིའི་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་ན་མདའ་འདུག་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་ངམ། གསོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཁྱོད་སོང་ལ་མདའ་དེ་ལོང་ཤིག །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལེགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཆེན་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལྟར་མཉན་ཏེ། འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ནས། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལག་པ་བསྐུམ་པ་ལས་རྐྱོང་བའམ་བརྐྱང་བ་ལས་སྐུམ་པ་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་དེ་ནས་མདའ་དེ་བླངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་གནམ་མདའ་འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡབ་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་འཕངས་པ་ལགས་སམ། འོན་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འཕངས་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། མཽད་གལ་གྱི་བུ་ཡབ་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་མདའ་འཕངས་པ་ཡིན་གྱི། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འཕངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​མཽད་གལ་གྱི་བུ་གལ་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འཕངས་སུ་ཟིན་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པར་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཡབ་ཡུམ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོབས། རང་གི་སྟོབས་བསོད་ནམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། མཽད་གལ་གྱི་བུ་མི་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་སྔོན་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་སྔོན་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་ཐ་མལ་པ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་ཐ་མལ་པ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་གླང་པོ་ཆེ་མོ་འདྲ་བ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་གླང་པོ་ཆེ་མོ་འདྲ་བ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དགོན་པའི་གླང་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​དགོན་པའི་གླང་པོ་ཆེ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རི་འབིགས་བྱེད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh134.html?part=UT22084-056-002-508#UT22084-056-002-508