Degé Kangyur volume 56, F.72.b

པ་ནི་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལེགས་སོ། །​སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་དེའི་ཕྱིར་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཤིག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་འདི་དག་དང་། གཞན་དག་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ངས་བཤད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལེགས་སོ་ཞེས་གསོལ་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལྟར་ཉན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་བསོད་ནམས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར། ཆོས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར། ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར། ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར། སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཉན་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་དང་འབྲལ་བར་མི་འགྱུར། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བརྩོན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བར་གནས་པ་ནས། སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ལ་མཁས་པས། ཐབས་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་བའི་བར་དེ་དག་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་དག་དང་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདིའི་མིང་ཙམ་བཀའ་སྩལ་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅེས་བྱ་བ་ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་སྟོབས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ན་གནས་སོ། །​དེ་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ནི་ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། འཛམ་བུའི་གླིང་འདིའི་སེམས་ཅན་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྟོབས་སམ་སྤྲོ་བ་བདག་དང་མཉམ་པ་ཡང་མེད་ན་ལྷག་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད་སྙམ་མོ། །​དེས་དགེ་སྦྱོང་གོའུ་ཏ་མ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་ཤུགས་དང་ལྡན་ཏེ། སྟོབས་བཅུའི་སྟོབས་དང་ལྡན་ཞིང་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུའི་ལུས་ཐོབ་བོ། །​ཞེས་གྲག་གོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་དགེ་སྦྱོང་གོའུ་ཏ་མའི་ཐད་དུ་སོང་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh134.html?part=UT22084-056-002-506#UT22084-056-002-506