Degé Kangyur volume 55, F.250.b

པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི་མི་མཉམ་པ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་མཉམ་པ་མ་མཆིས་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་མི་མཉམ་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་གནས་པ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་པ་མ་མཆིས་པ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་གནས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཀུན་གཞི་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་གཞི་མ་མཆིས་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཀུན་གཞི་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​དེ་ནས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་། འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་སེམས་དཔའ་དཔེ་མེད་དྲུག་ཅུ་དང་། བྱམས་པ་དང་། སེང་གེ་རབ་སྣང་ལ་སོགས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་དེ་དག་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལ་ཆོས་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ནི་གང་ལགས། བདག་ཅག་གིས་ནི་གང་བསྲུང་བར་བགྱི། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་། འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་སེམས་དཔའ་དཔེ་མེད་དྲུག་ཅུ་དང་། བྱམས་པ་དང་། སེང་གེ་རབ་སྣང་ལ་སོགས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-443#UT22084-055-005-443