Degé Kangyur volume 55, F.250.a

དེ་ནི་གནས་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གནས་མ་མཆིས་པ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་གནས་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འགྱུར་བ་མ་མཆིས་པ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདུས་མ་བགྱིས་པ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་འདུས་མ་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་གྲངས་དང་བྲལ་བའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་དང་བྲལ་བ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་གྲངས་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་སེམས་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་མ་མཆིས་པ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སེམས་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་རིག་པ་མ་མཆིས་པ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་འདུ་བ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདུ་བ་མ་མཆིས་པ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་འདུ་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་བྲལ་བ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྲལ་བ་མ་མཆིས་པ་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་བྲལ་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་དེ་ཡང་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-442#UT22084-055-005-442