Degé Kangyur volume 55, F.246.b

སྤོབས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཐོས་པར་འགྱུར། བཟུང་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའང་ཐོས་པར་འགྱུར། མོས་པར་འགྱུར། ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་ཞིང་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་ལ། འདོན་པར་འགྱུར། དད་པར་འགྱུར། ཁ་ཏོན་བྱེད་པར་འགྱུར། ཡི་གེར་འདྲི་བར་འགྱུར། ཀློག་པར་འགྱུར། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། འཛིན་པར་འགྱུར། ཀུན་འཛིན་པར་འགྱུར། དོན་ཀྱང་རྟོགས་པར་འགྱུར། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར། སྒོམ་པར་འགྱུར། བྱང་ཆུབ་ལ་བཟོད་པའང་ཐོབ་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་ཅིང་དམིགས་སུ་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྟོན་པར་འགྱུར། བདུད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་མི་འཕྲོགས་པར་འགྱུར། ཆོས་ཀྱི་སྒྲིབ་པས་མི་འཕྲོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་གིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར་གང་སྡིག་པའི་ལས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གི་དེ་ཡང་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་ཀླད་པ་ན་བ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། སེམས་ཉམ་ང་བ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། བརྙས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། ཐིང་སླད་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། ཅོ་དྲིས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། རྙེད་པ་ཆུང་བས་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། སྐྱེ་བ་གཅིག་ཁོ་ནས་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་གང་དག་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སྒྱིད་ལུག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་བསྟན་ལ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བྱང་ཆུབ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་པ་མང་པོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་ངན་སོང་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-435#UT22084-055-005-435