Degé Kangyur volume 55, F.246.a

འཛིན་པར་མི་འགྱུར། འཆང་བར་མི་འགྱུར། ལུང་ནོད་པར་མི་འགྱུར། དད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་སངས་རྒྱས་འབུམ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་མོས་པར་འགྱུར་ཞིང་མི་སྤོང་ཡང་ལུང་ནོད་པར་མི་འགྱུར། དོན་གོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའང་ཐོས་པར་འགྱུར། ཡི་གེར་འདྲི་བར་འགྱུར། འཆང་བར་འགྱུར། མོས་པར་འགྱུར། ལུང་ནོད་པར་འགྱུར། དོན་གོ་བར་འགྱུར་ཡང་བྱང་ཆུབ་ལ་བཟོད་པར་མི་འགྱུར། ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར། སྤོབས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བྱམས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བཅུ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡང་ཐོས་པར་འགྱུར། མོས་པར་འགྱུར་ལ། ཡི་གེར་འདྲི་བར་འགྱུར། འཛིན་པར་འགྱུར། ལུང་ནོད་པར་འགྱུར། བཟོད་པར་འགྱུར་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར། སྤོབས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡང་ཐོས་པར་འགྱུར། མོས་པར་འགྱུར་ཞིང་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་ལ། ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར། འདོན་པར་འགྱུར། ཡི་གེར་འདྲི་བར་འགྱུར། ཀློག་པར་འགྱུར། ཁ་ཏོན་བྱེད་པར་འགྱུར། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། འཛིན་པར་འགྱུར། ཀུན་འཛིན་པར་འགྱུར། དོན་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར། བསྒོམ་པར་འགྱུར། བྱང་ཆུབ་ལ་བཟོད་པ་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-434#UT22084-055-005-434