Degé Kangyur volume 55, F.240.b

སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདུན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་དུས་ན་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གཟིར་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མཐོང་ནས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། བསྟི་སྟང་དུ་བྱས་ཏེ་སྦྱིན་པ་བཟང་པོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་བྱིན་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་མཐོང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་སྟེ། བྱམས་པ་རྣམ་པ་བདུན་པོ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བྱམས་པ་དེ་ལ་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། གང་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་དུས་ན་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། གང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གཟིར་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མཐོང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། བྱམས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདི་གསུམ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བསྲུང་བ་ཡིན་ཏེ། མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་དག་ལས་ལྷག་མ་བཞི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམུ་རྒོད་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའོ། །​བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་ན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-423#UT22084-055-005-423