Degé Kangyur volume 55, F.240.a

འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྐལ་པ་གྲངས་མ་མཆིས་པ། བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་འདི་བསྲུང་བ་དང་། གཟུང་བ་དང་། བསྟན་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་སྤྲོའོ་ཞེས་གསོལ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་རང་གི་གོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ལ་མངོན་པར་གསོལ་ཏེ། སྨོན་ལམ་ཡང་བཏབ་བོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བྱམས་པ་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་བསམ་པས་སོམས་ཤིག །​འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་སྟན་ལས་ལངས་ནས་བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏེ། པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་བསམ་པས་བསམས་ལགས་སོ། །དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སུམ་ཅུ་པོ་འདི་དག་གི་ནང་ན་བརྒྱད་སྟོང་ནི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ། དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་མ་ནི་དམུ་རྒོད་དམིགས་པར་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ། དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མའི་ཚེ། ང་ཡི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་འདི་སྤོང་བར་འགྱུར། འགལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར། མི་སྟོན་པར་འགྱུར། མི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རབ་ཏུ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱམས་པ་རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-422#UT22084-055-005-422