Degé Kangyur volume 55, F.231.a

སྤྱོད་པའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་ཤེས་པ་ཤ་སྟག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཟུགས་མེད་པ། བསྟན་དུ་མེད་པ། གཟུང་བ་མེད་པ། ཐོགས་པ་མེད་པ། སྣང་བ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བ། རྩ་བ་མེད་པ། རྟེན་པ་མེད་པ། དམིགས་སུ་མེད་པ། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ། མཉམ་པ་མེད་པ། ཟླ་མེད་པ། ང་ཡི་བ་མེད་པ། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ། མི་བྱ་བ་མེད་པ། མ་བྱས་པ། མ་སོང་བ། མ་འོངས་པ། འགྲོ་བ་མེད་པ། མི་གནས་པ། རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པ། གནས་མེད་པ། མཚན་མ་མེད་པ། མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། བླང་བ་མེད་པ། དོར་བ་མེད་པ། འདུས་མ་བྱས་པ། མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ། འདུ་བ་མེད་པ། བྲལ་བ་མེད་པ། སེམས་མེད་པ། སེམས་དང་བྲལ་བ། ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པ། རྩོམ་པ་མེད་པ། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པ། མ་བྱུང་བ། ཀུན་ཏུ་མ་བྱུང་བ། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་མེད་པ། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་མེད་པ། ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ། འདྲེ་བ་མེད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པ་མེད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་མི་སྣང་སྐུའི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། ན་བཟའ་དང་ན་བཟའི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། གདན་དང་གདན་གྱི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། གཟིམས་པ་དང་གཟིམས་པའི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། འཆག་པ་དང་འཆག་པའི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། བཞེངས་པ་དང་བཞེངས་པའི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། གནས་པ་དང་གནས་པའི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། གྲིབ་མའི་དབྱིབས་དང་གྲིབ་མའི་དབྱིབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་། བཞུགས་པ་དང་བཞུགས་པའི་མཚན་མ་ཡང་མི་སྣང་ཞིང་སྒྲ་དང་སྒྲའི་མཚན་མ་ཡང་མི་གྲག་གོ། །​དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་མཐུ་དང་། སངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-404#UT22084-055-005-404