Degé Kangyur volume 55, F.230.a

དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བགྱིའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བུད་མེད་ཀྱིས་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་གཉིས་མ་གཏོགས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཕྲག་དོག་དང་། སེར་སྣའོ། །​དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། ལྷའི་བུ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་དག་གིས་ལྷའི་མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་གཏོར་ཏོ། །​ལྷའི་སིལ་སྙན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་གསིལ་ནས་ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་ཀྱང་འཛེར་ཏོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་གྲག་པ་དག་ལེགས་པར་བཏོན་ནས་འཛིན་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ནི་རྙེད་པ་ལེགས་པར་རྙེད་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་གང་དག་གི་ལག་ན་འདུག་པ་དང་། གང་དག་ཐོས་ནས་མོས་པར་འགྱུར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཁྲི་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར། དེ་ནས་སྲིང་མོ་རྡུལ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ། འཁོར་དེར་འདུས་པར་གྱུར་ཏེ། འདུག་པ་དེ། སྟན་ལས་ལངས་ནས་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ཀྱང་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཕྲག་དོག་དང་། སེར་སྣ་སྤངས་ཏེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་མད་པ་གསུང་བ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་བདག་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཞིང་བུད་མེད་གཞན་གང་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་ན་ཐོས་པའི་མོད་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་འགྱུར་བ་ལྟ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སླད་དུ། ཕུང་པོ་འདི་ཉིད་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་དབང་པོ་མི་གདའ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེས་པའི་དབང་པོ་བྱུང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-291#UT22084-055-004-291