Degé Kangyur volume 55, F.225.b

རྒྱས་དེས་ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བཀའ་སྩལ་པ། ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ན། །​མཚན་མཆོག་སུམ་ཅུ་གཉིས་ལྡན་པའི། །​སངས་རྒྱས་དག་ལ་མཆོད་པར་འགྱུར། །​མི་གང་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཞིང་། །​གང་གཱའི་བྱེ་མའི་གྲངས་སྙེད་དག །​མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྱིས་བཀང་བྱས་ཏེ། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས། །​གང་གིས་འདིར་ནི་ཐལ་སྦྱར་ནས། །​བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བཏུད་ན། །​འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་སྟེ། །​དེ་ལ་ཚད་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ཅི་འདྲ་བ། །​དེ་ལྟར་བློ་མཆོག་གིས་བསྟན་པ། །​དེ་འདྲའི་མཆོད་པ་གང་ཡང་མེད། །​དེ་འདྲ་བ་ཡི་དཔལ་ཡང་མེད། །​པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་དེ་ལྟར་ཁྱེའུ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སླར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསོལ་པ། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་སྤྱན་སྔར་ནི། །​བདག་ཅག་ཡི་དམ་ཡང་དག་འཆའ། །​བླ་ན་མེད་པའི་སེང་གེའི་སྒྲ། །​ལྷ་དང་མི་དག་གསན་མཛོད་ཅིག །​ཇི་སྲིད་དུ་ནི་འཁོར་བ་ཡི། །​སྔོན་གྱི་མཐའ་ནི་མི་དམིགས་པ། །​དེ་སྲིད་བསྐལ་པ་དུ་མར་ཡང་། །​སེམས་ཅན་ཕྱིར་ནི་སྤྱད་པར་བགྱི། །​ཇི་ཙམ་སྔོན་གྱི་མཐའ་དྲན་པ། །​རྣམ་གྲངས་འདི་ཡི་ཚུལ་དག་གིས། །​སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །​དེ་སྲིད་བསྐལ་པར་སྤྱད་པར་བགྱི། །​གལ་ཏེ་དེ་རིང་སླན་ཆད་དུ། །​འདོད་ཆགས་ཀྱི་ནི་སེམས་འབྱུང་ན། །​ཕྱོགས་བཅུ་དག་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བསླུས་པར་འགྱུར། །​དེ་ལྟར་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང་། །​ཕྲག་དོག་སེར་སྣའང་དེ་བཞིན་ནོ། །​རྟག་ཏུ་བདེན་པའི་ཚིག་སྨྲ་ཞིང་། །​བརྫུན་གྱི་ཚིག་ནི་སྤང་བར་བགྱི། །​གལ་ཏེ་དེ་རིང་སླན་ཆད་དུ། །​རྡུལ་མེད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པར། །​བདག་ཅག་ཉན་ཐོས་སེམས་གྱུར་པ། །​དེས་ནི་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་འགྱུར། །​ནམས་ཀྱང་རང་སངས་རྒྱས་སུ་ནི། །​བདག་ཅག་དགའ་བར་མི་བགྱིད་དེ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཞིང་། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བར་སྤྱད་པར་བགྱི། །​ཇི་ལྟར་འདྲེན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་། །​གྲུབ་པ་རྣམ་པ་འདི་དག་ལས། །​གཞན་དུ་ཡོན་ཏན་བྱེ་བ་སྙེད། །​ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞིང་དུ་བགྱི། །​དེ་ན་ཉན་ཐོས་གང་ཡང་མེད། །​རང་རྒྱལ་འདྲེན་པ་དག་ཀྱང་མེད། །​དེ་ཚེ་བྱེ་བ་ཚད་མེད་པའི། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་གནས། །​བདེ་བ་འདི་དང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-282#UT22084-055-004-282