Degé Kangyur volume 55, F.175.b

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སེང་གེའི་ཁྲི་འཛིན་པའི་ཅོད་པན་དང་། ཀུན་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་སྣང་བའི་ཅོད་པན་དང་། ཚངས་པའི་དབང་པོའི་གཙུག་པུད་དང་། ཀླུའི་དབང་པོའི་གཙུག་པུད་དང་། སངས་རྒྱས་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བའི་གཙུག་པུད་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཙུག་པུད་དང་། སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱངས་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གཙུག་པུད་དང་། དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་དབྱངས་ཀྱི་གཙུག་པུད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་སྣང་བའི་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བས་བྲེས་པའི་གཙུག་པུད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དབྱངས་ཀྱི་གཙུག་པུད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་གཏོང་བ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མངོན་པར་བསྒྲགས་པའི་གཙུག་པུད་དང་། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པའི་གཙུག་པུད་དང་། འོད་ཆེན་དང་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་འོད་དང་། རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་འོད་དང་། སྣང་བའི་འོད་དང་། ཆོས་ཀྱི་འོད་དང་། ཞི་བའི་འོད་དང་། ཉི་མའི་འོད་དང་། རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་འོད་དང་། ལྷའི་འོད་དང་། བསོད་ནམས་འོད་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཏོག་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏོག་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཏོག་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཏོག་དང་། འོད་ཀྱི་ཏོག་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཏོག་དང་། ནོར་བུའི་ཏོག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏོག་དང་། ཚངས་པའི་ཏོག་དང་། ཀུན་ནས་སྣང་བའི་ཏོག་དང་། ཚངས་པའི་དབྱངས་དང་། སའི་སྒྲ་དབྱངས་དང་། རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་དང་། འཇིག་རྟེན་དབང་པོའི་དབྱངས་དང་། རི་དབང་རྒྱལ་པོ་རྡོབ་པའི་དབྱངས་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་འགེངས་པའི་དབྱངས་དང་། ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་བསྒྲགས་པའི་དབྱངས་དང་། རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཀློངས་པའི་དབྱངས་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གྱི་འབྲུག་སྒྲ་བསྒྲགས་པའི་དབྱངས་དང་། འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐམས་ཅད་དབུགས་འབྱིན་པའི་དབྱངས་དང་ཆོས་འཕགས་དང་། ཁྱད་པར་འཕགས་དང་ཡེ་ཤེས་འཕགས་དང་། བསོད་ནམས་རི་རབ་འཕགས་དང་། ཡོན་ཏན་བསོད་ནམས་འཕགས་དང་།



The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh129.html?part=UT22084-055-003-577#UT22084-055-003-577