Degé Kangyur volume 55, F.45.a

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ། །​ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འདི་ནི་གཞོན་ནུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ངེས་པར་བསྟན་པ་འདི་ལ་གནས་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མ་བྲལ་བ་ཡིན། སེམས་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡིན། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཞིང་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསུངས་སོ། །​ཏིང་འཛིན་མཉམ་པ་མེད་པའི་ས། །​ཤིན་ཏུ་མཐོང་དཀའ་ཕྲ་ཞིང་ཞི། །​འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་སྟེ། །​དེ་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ། །​རྟོག་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་རྟོག་མེད། །​གཟུང་བ་མེད་ཅིང་བསྟན་དུ་མེད། །​སེམས་ཀྱང་དམིགས་པ་མེད་པ་སྟེ། །​དེ་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ། །​ནམ་ཞིག་མཉམ་པར་གཞག་གྱུར་ཏེ། །​ཆོས་ཀུན་ལ་ནི་རློམ་སེམས་མེད། །​རློམ་སེམས་མེད་པ་ཇི་བཞིན་པ། །​དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བསྒྲགས། །​ཆོས་ནི་རྡུལ་ཙམ་ཡོང་མེད་དེ། །​རྡུལ་ཅེས་བྱ་བའང་ཡོད་མ་ཡིན། །​ཆོས་རྣམས་དམིགས་སུ་མེད་པ་སྟེ། །​དེ་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱ། །​སེམས་ཀྱི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཡང་། །​དེ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་ཅེས་བྱ། །​ཆོས་དེ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ། །​དེ་ལྟར་ཏིང་འཛིན་ཤེས་པར་གྱིས། །​སྒྲ་ཡིས་དོན་རྣམས་རབ་བསྟན་ཏེ། །​སྒྲ་དེ་ཉིད་ཀྱང་དངོས་པོ་མེད། །​སྒྲ་ནི་བྲག་ཅ་ལྟ་བུ་སྟེ། །​བར་སྣང་དག་གི་ནམ་མཁའ་བཞིན། །​ཆོས་འདི་རྣམས་ནི་མི་གནས་ཏེ། །​འདི་དག་ལ་ནི་གནས་མི་དམིགས། །​མི་གནས་པ་ནི་གནས་ཀྱི་སྒྲར། །​ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མི་རྙེད་དོ། །འགྲོ་ཞིང་འཆི་འཕོར་བརྗོད་པ་ཡི། །​དེ་ལྟ་བུ་ཡི་འགྲོ་བ་མེད། །​འགྲོ་བ་མེད་པ་འགྲོ་བའི་སྒྲས། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་དེ་ཕྱིར་གསུངས། །​མཉམ་གཞག་མ་ཡིན་དེ་ནི་རློམ་སེམས་བརྗོད། །​མཉམ་གཞག་འདི་ཡང་རློམ་སེམས་གཉིས་པ་སྟེ། །​རློམ་སེམས་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སྤྱོད། །དྲན་པ་རློམ་སེམས་མེད་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག །​མཉམ་དང་མི་མཉམ་ཞི་བ་སངས་རྒྱས་ས། །​ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་མཚན་མེད་འདི་ཡིན་ཏེ། །​ཞི་བ་སངས་རྒྱས་ས་འདི་བསྟེན་བྱས་ན། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་ལ་དེ་བརྩོན་ཡིན། །​དོན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་པ་འཇུག་པ་ལ། །​ཡི་གེ་དག་གིས་འཇུག་པར་མི་ནུས་ཏེ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-5921#UT22084-055-001-5921