Degé Kangyur volume 55, F.113.a

ཡས་མང་པོར་ཏིང་འཛིན་སྒོམ་པར་བྱེད། །​རྟག་ཏུ་བསམ་གཏན་རྣམ་པར་ཐར་ལ་ཤིན་ཏུ་ངེས། །​དེ་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་སྲས། །​དེ་དག་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་རྟག་ཏུ་སྙེན་བྱེད་ཅིང་། །​ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་རྣམ་པ་མང་པོར་དེ་སོང་ནས། །​བདེ་བར་གཤེགས་པས་རབ་ཏུ་བཤད་པའི་ཆོས་ཉན་ཏེ། །​གཟུངས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པར་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་གཟུངས་ལ་གནས་པ་ནི། །​མདོ་སྡེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཐའ་ཡས་རབ་ཏུ་སྟོན། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་གཟུངས་ལ་གནས་པ་ནི། །​སེམས་ཅན་དག་གི་དོན་ཀྱང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱེད། །​སེམས་ཅན་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་དང་། །​འགྲོ་བ་དང་ནི་འོང་བ་ཤེས། །​དེས་ནི་ཅི་འདྲའི་ལས་བྱས་པ། །​རྣམ་པར་སྨིན་པ་དེ་འདྲར་འགྱུར། །​ལས་རྣམས་འཕོ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་། །​རྡུལ་ཙམ་ཡང་ནི་མི་རྙེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྲགས་ཆེན་ནི། །​དེ་དག་གི་ཡང་དེ་ཤེས་སོ། །​སྟོང་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡི། །​གནས་པ་དག་གི་དམ་པ་ཡིན། །​སེམས་ཅན་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་ཀྱང་། །​ཐེག་པ་ཆེ་ལ་རབ་ཏུ་འགོད། །​དེ་ལ་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ན། །​སེམས་ཅན་འདུ་ཤེས་མི་འཇུག་སྟེ། །​ཆོས་རྣམས་འཇུག་པ་མེད་པར་ནི། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་སྟོན། །​ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ན། །​དམིགས་པ་དག་ནི་མི་འབྱུང་སྟེ། །​ཡེ་ཤེས་བརྟན་ལ་རབ་གནས་ཤིང་། །​སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་པར་འགྱུར། །​སྟོན་པ་ཀུན་གྱི་གནས་པ་ཡི། །​ཏིང་འཛིན་འདི་ནི་བསྟན་བྱས་ནས། །​བུད་མེད་འདུ་ཤེས་རང་བཞིན་གྱིས། །​དེ་ལ་འདུ་ཤེས་མི་འབྱུང་ངོ་། །​བུད་མེད་འདུ་ཤེས་རྣམ་བཤིག་ནས། །​བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་འདུག་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་འདུག་ནས་ནི། །​བདུད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་ལྡོག །​མཁས་པ་དེས་ནི་བདུད་རྣམས་དང་། །​བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཡང་མི་མཐོང་སྟེ། །​བདུད་ཀྱི་བུ་མོ་གསུམ་པོ་ཡང་། །​དེས་ནི་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་འདུག་ནས་ནི། །​འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྤོང་། །​འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་རབ་སྤངས་ནས། །​ས་འདི་ཐམས་ཅད་གཡོས་པར་གྱུར། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6057#UT22084-055-001-6057