Degé Kangyur volume 55, F.112.b

ཆགས་པ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །​འདི་ལྟར་དེ་ནི་དུས་ཀུན་ཏུ་ཡང་གཏོང་ལ་དགའ། །​བདོག་པ་ཐམས་ཅད་གཏོང་ཞིང་བདེ་བ་སྦྱིན་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ཏིང་འཛིན་འདི་འཛིན་པ། །​དེ་ནི་དཔེ་མེད་པ་ཡི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །​དེ་ནི་རྟག་པར་སྟོབས་དང་རྗེས་སུ་ལྡན་འགྱུར་ཏེ། །​འཇིག་རྟེན་ན་ནི་དེ་དང་མཉམ་པ་སུ་ཡང་མེད། །​ནམ་ཚེ་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡིན། །​མི་ཡི་རྒྱལ་པོར་དེ་འགྱུར་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འོངས། །​དེ་ཚེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་ཤིན་ཏུ་མཆོད་པར་འགྱུར། །​ཁྱད་པར་ཐོབ་པས་རབ་རིབ་མེད་ཅིང་ཤེས་རབ་མཆོག ། སུ་དག་གཙོ་བོར་གྱུར་ཅིང་རིགས་ཆེ་རིན་ཆེན་མཆོག །​ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་ཞིང་གཡོག་བྲན་མང་ལ་དབང་ཡང་ཆེ། །​གང་ལ་རྟ་དང་བལ་གླང་ཤིང་རྟ་བཞོན་མཆོག་ཡོད། །​གསེར་དང་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འགྲོན་བུ་རབ་ཏུ་མང་། །​སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་འདི་ལ་སུ་དད་པ། །​དེ་དག་འཛམ་གླིང་རིན་ཆེན་རིགས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། །​དེ་ནི་རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་དེ་རུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་། །​གཉེན་བཤེས་ཤིན་ཏུ་མང་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ཀྱང་བྱེད། །​འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་དག་ན་མ་དད་གང་ཡོད་པ། །​དེ་དག་བག་ཡོད་པས་ནི་དད་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད། །​སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གང་བཀོད་པ། །​དེ་དག་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་རྒྱལ་བ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །​དེ་དག་མཚུངས་པ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་མཚུངས་མེད་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར། །​དེ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ནི་སུས་ཤེས་པ། །​དེ་དག་མ་ལུས་མི་སྐྱེའི་ཆོས་ལ་གནས་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་མང་བྱེད་དེ། །​དེ་དག་རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་འགྱུར། །​དེ་དག་དུས་ཀུན་དུ་ཡང་མཚུངས་མེད་དོན་བྱེད་དེ། །​དེ་དག་སེམས་ཅན་མིག་ནི་རབ་རིབ་མེད་པར་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་རབ་དགའ་བྱམས་པའི་སེམས། །​གོས་པ་མེད་པ་དེ་དག་དེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །​དེ་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གར་གནས་པ། །​སེམས་ཅན་དག་གི་དོན་ཀྱང་ཚད་མེད་བྱེད་པར་འགྱུར། །​ཚངས་སྤྱོད་མཚུངས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་རབ་ཏུ་བསྲུང་། །​བསྐལ་པ་མཐའ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6056#UT22084-055-001-6056