Degé Kangyur volume 55, F.60.b

ལ་སྨོད་པ་དང་། །​སྦྱངས་པ་རྗེས་སུ་མི་གཏོང་བསོད་སྙོམས་སྦྱོང་། །​ཆོས་རྣམས་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་སྟོན་པ་མཛད། །​ཁྲེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་རྟག་ཏུ་སྤྱོད། །​བླ་མ་ལ་ཡང་གུས་སྨྲ་ལྡང་བ་དང་། །​ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ང་རྒྱལ་ཚར་བཅད་པར། །​ཆོས་རྣམས་རྒྱལ་བ་ཆོས་རྗེ་དེ་ལྟར་སྟོན། །སེམས་ནི་ལྡང་བ་ནས་ཀྱང་སེམས་དགེ་སྟེ། །​ཡེ་ཤེས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་རྟོགས་པར་བྱེད། །​མི་ཤེས་ཕྱོགས་རྣམས་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་སྤོང་། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཆོས་རྣམས་སྟོན་པ་མཛད། །​སེམས་ལ་འཇུག་པ་དང་ནི་སྒྲ་ཤེས་པ། །​ངེས་པའི་ཚིག་ལ་འཇུག་ཅིང་དོན་རྟོགས་དང་། །​གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་རྣམ་སྤང་པར། །​རྒྱལ་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་དེ་ལྟར་སྟོན། །​སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྟག་ཏུ་ཡང་དག་བསྟེན། །​སྐྱེས་བུ་ངན་པ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྤང་། །​རྒྱལ་བ་ལ་ཡང་རྟག་ཏུ་དད་ཅིང་དགའ། །​ཆོས་མཆོག་རྒྱལ་བ་དེ་ལྟར་སྟོན་པ་མཛད། །​བཏགས་པ་དང་ནི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་དང་། །​འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་རྟག་པར་སྤང་། །​རྙེད་དང་མ་རྙེད་པ་ལ་ཞུམ་པ་མེད། །​ཆོས་ཀྱི་དམ་པ་རྒྱལ་བས་དེ་ལྟར་བསྟན། །​བཀུར་སྟི་རྙེད་ཀྱང་མཚར་དུ་མི་བཟུང་ཞིང་། །​བཀུར་སྟི་མ་བྱས་ན་ཡང་བཏང་སྙོམས་བཞག །​ཡང་དག་བསྔགས་པས་ནམ་ཡང་རློམ་སེམས་མེད། །​འཇིག་རྟེན་ཕན་པའི་བསྟན་པ་འདི་འདྲའོ། །​གཤེ་ཞིང་སྨོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་བྱ། །​ཁྱིམ་པ་ཀུན་དང་ལྷན་ཅིག་མི་བསྟེན་ཅིང་། །​རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཡང་འགྲོགས་མི་བྱ། །​རྒྱལ་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་དེ་སྐད་སྟོན། །​སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྤངས་ནས། །སངས་རྒྱས་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་གནས། །​སྤྱོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་དུལ་བའི་སེམས། །​ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་འདི་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བཤད། །​བྱིས་པའི་ཆོས་རྣམས་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་སྤང་། །​རིགས་སུན་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་བྱ། །​སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྟག་པར་ཡོངས་སུ་བསྲུང་། །​ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་རྒྱལ་བ་དེ་སྐད་སྟོན། །​སྨྲ་བ་ཉུང་ཞིང་རབ་ཏུ་འབྲེལ་ལ་སྙན། །​གཞན་དག་ལ་ཡང་ཚིག་འཇམ་དགེ་བར་སྨྲ། །​ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཆོས་དང་ལྡན་པས་འདུལ། །​རྒྱལ་བའི་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་འདི་འདྲའོ། །​དུས་སུ་འགྲོ་སྟེ་དུས་ལ་མ་བབ་མིན། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-5952#UT22084-055-001-5952