Degé Kangyur volume 55, F.93.a

འགལ་བ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་ཆོས་བཟུང་ནས་ནི། །​འདྲེན་པ་དག་ལ་ནམ་ཡང་མི་སྐུར་ཏོ། །​གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནང་དུ་ཡང་དག་པར་འཇོག་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་འདི་བཅུ་སྟེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སེམས་རྙོག་པ་མེད་པ་དང་། བག་ཡོད་པར་གནས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། སྤྱོད་པ་ལ་དད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་ནེམ་ནུར་མེད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་བྱས་པ་གཟོ་བ་དང་ཆོས་མི་སྤོང་བ་དང་ཤིན་ཏུ་བསྡམས་པར་གནས་པ་དང་དུལ་བའི་ས་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ་དང་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་སྟེ། གཞོན་ནུ་བཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནང་དུ་ཡང་དག་པར་འཇོག་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡི་སེམས་ནི་རྙོག་པ་མེད། །​བག་མེད་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྤངས་ཏེ། །​བག་ཡོད་ལ་ཡང་གནས་བྱེད་ཅིང་། །​ཡང་དག་འཇོག་ལ་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱི་སྤྱོད་ཐོས་ནས། །​སངས་རྒྱས་ལ་ནི་དད་པར་བྱེད། །​སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ། །​ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྱོར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བྱས་པ་གཟོ། །​སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །​ཤིན་ཏུ་བསྡམས་ཤིང་གནས་བྱེད་དེ། །​དུལ་བའི་ས་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །​ཡང་དག་རིག་པ་དེས་ཐོབ་སྟེ། །​རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་སྤངས་ནས་སུ། །​གཅིག་པུ་ནགས་ཁྲོད་མོས་པར་བྱེད། །​ཡང་དག་འཇོག་ལ་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །​དེ་ཡི་སེམས་ནི་རྙོག་པ་མེད་པར་འགྱུར། །​བག་མེད་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སྤངས་ཏེ། །​བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྟག་ཏུ་བག་ཡོད་འགྱུར། །​ཏིང་འཛིན་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་དག་གོ། །​རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་དྲན་ནས་ནི། །​དེ་ཡི་སྤྱོད་པ་བླ་ན་མེད་ལ་དད། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཁྱེན་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བསམ་གཏན་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་དག་གོ། །​སངས་རྒྱས་དག་ལ་རྟག་ཏུ་བྱས་པ་གཟོ། །​དེ་ནི་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་ཆོས་མི་སྤོང་། །​ཐམས་ཅད་དུས་སུ་ཤིན་ཏུ་བསྡམས་པར་གནས། །​ཏིང་འཛིན་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་འདི་དག་གོ། །​ཤིན་ཏུ་དུལ་བའི་ས་ནི་རྗེས་ཐོབ་ཅིང་། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6017#UT22084-055-001-6017