Degé Kangyur volume 55, F.92.b

བསམ་གཏན་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་ལ་མི་སྨོན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་མཆོག་ཏུ་མི་འཛིན་པ་དང་འཕགས་པ་ལ་མི་སྐུར་བ་དང་མི་འགལ་བར་གནས་པ་དང་དངོས་པོ་མི་དམིགས་པ་དང་དབེན་པར་གྱུར་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་པ་མི་འདེབས་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་སྟེ། གཞོན་ནུ་བཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། །​མི་དབང་གནས་པ་གང་ཡིན་པ། །​སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཏེ། །​དེས་ནི་རྣལ་འབྱོར་གནས་པར་བྱེད། །​དེ་ལ་སྲོག་རྣམས་དམིགས་པ་མེད། །​འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །​འཕགས་པའི་བསམ་གཏན་མི་གཏོང་སྟེ། །​ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཐོང་ནས་ནི། །​སྐྱེ་བ་ལ་ཡང་སྨོན་མི་བྱེད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོག་ཏུ་མི་འཛིན་ཅིང་། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཡང་གནས་མི་བྱེད། །​ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་གཞན་ལ། །​ཅུང་ཟད་སྐུར་པར་དེ་མི་བྱེད། །​འགལ་བ་མེད་པར་དེ་གནས་ཤིང་། །​རྩོད་པ་དག་ཀྱང་ཡོང་མེད་དེ། །​རྣལ་འབྱོར་དངོས་པོ་མི་དམིགས་ཤིང་། །​རྟག་ཏུ་དབེན་པར་གནས་པར་བྱེད། །​དེ་ནི་སྲོག་གི་དོན་ཕྱིར་ཡང་། །​སངས་རྒྱས་སྐུར་པ་མི་འདེབས་ཏེ། །​སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དེས་གྱུར་ཅིང་། །​ལུས་ཀྱི་མངོན་སུམ་འཇིགས་པ་མེད། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །​སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་བསམ་མི་ཁྱབ། །​གུས་པར་བྱས་ནས་ཆོས་འཛིན་ཏེ། །​སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་ནེམ་ནུར་མེད། །​གང་དག་མུ་སྟེགས་མང་པོའི་ས་མ་ཡིན། །​སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་གི་ནི་གནས་པ་དེ། །​གང་ལ་སྲོག་མེད་གང་ཟག་སེམས་ཅན་མེད། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་པར་བྱེད། །​དེ་ལ་གནས་པ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །​མི་གནས་པར་ནི་བསམ་གཏན་བདེ་བ་སྟེན། །​ཆོས་ལ་སེམས་ཅན་བདག་མེད་རྣམ་རིག་པས། །​སྐྱེ་བར་ཡང་ནི་འདུ་ཤེས་ཡོང་མི་འབྱུང་། །​ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་རིག །​ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་གནས་པ་མེད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ནི་དག་པར་ཡེངས་མི་སེམས། །​སངས་རྒྱས་དག་ལ་རྟག་ཏུ་དད་པར་བྱེད། །​ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་སྟོང་པར་རྣམ་བསྒོམས་པས། །​དེ་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6016#UT22084-055-001-6016