Degé Kangyur volume 54, F.261.a

སྐྱེ་བོ་དེ་དང་དེ་དག་ངེས་པའི་ཚིག་དེ་དག་ལ་མོས་པར་བྱས་ཀྱང་དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་ནི་དེའི་ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཡིན་ནོ། །​དེའི་ངེས་པའི་ཚིག་ལ་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཆོས་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་བ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། །ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་སྤོབས། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་མི་སྐྱེ་མི་འགག་པ་དེ་བཞིན་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་འགྲོ་བ་ཡང་མེད། འོང་བ་ཡང་མེད་པ་དེ་བཞིན་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་འཆི་འཕོ་བའང་མེད། སྐྱེ་བའང་མེད་པ་དེ་བཞིན་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་མི་རིག་ཅིང་མི་སྣང་བ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་འཆད་པའང་མེད་ཉན་པའང་མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱང་མེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མེད་པ་དེ་ལྟར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་འཁོར་བ་ཡང་མེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་གང་ཡང་འཁོར་བ་ཡང་མེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བའང་མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་དང་བྱང་ཆུབ་པར་བྱ་བ་མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའང་མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཆོས་གང་ལའང་ཐོབ་པ་མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་སྤོང་བ་མེད་ཅིང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་ཐོབ་པ་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར་སྤོབས། ཇི་ལྟར་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་སྤོབས་སོ། །​ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་མི་འདོར་ཞིང་མྱ་ངན་ལས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་མི་འདའ་བ་དེ་ལྟར་སྤོབས་ཏེ། དེ་ནི་དེའི་སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པ་རིག་པ་ཡིན་ནོ། །​སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དེ་ཡང་ཆོས་གང་ལ་ཡང་སྤོབས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཆེར་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་བཟོད་པའི་ཐོབ་པས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1130#UT22084-054-005-1130