Degé Kangyur volume 54, F.249.b

པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་བཙུད་དེ། །​དེ་བཟོད་པ་ལ་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ལ་ལར་སངས་རྒྱས་སུ་སྟོན། ལ་ལར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྟོན། ལ་ལར་དང་པོར་སེམས་བསྐྱེད་པ་སྟོན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཇི་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འདི་མྱུར་དུ་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ལ་ནན་ཏན་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་སློབ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​མི་ཡི་སེང་གེ་མི་མཆོག་འཇིག་རྟེན་མཁས། །​འདས་པ་ཀུན་གྱིས་བཟོད་པ་རབ་ཏུ་བསྔགས། །​འཇིག་རྟེན་ཕན་འདོད་གང་དག་མ་བྱུང་བ། །​མི་མཆོག་ཀུན་ཀྱང་བཟོད་པ་བསྔགས་པར་འགྱུར། །​བཟོད་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ནི། །​དགྲ་མེད་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་གཞོལ་བ་སྟེ། །​བླ་ན་མེད་པའི་བཟོད་པ་བསྟེན་པས་ན། །​འདྲེན་པ་མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​མི་ཡི་སེང་གེ་དེ་དག་མི་འཇིགས་བཟོད། །​བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཚོལ་བའི་ཚེ། །​མགོ་དང་ལག་དང་རྐང་པ་རྣམས་ཀྱང་བྱིན། །​མཁས་པ་རྣམས་ནི་སྐྱོ་བར་འགྱུར་བ་མེད། །​བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དགྲ་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་ཐུལ། །​བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་རྣམས་ལས་རྒྱལ། །​བཟོད་པ་རབ་ཏུ་བསྟེན་པས་རང་འབྱུང་འགྱུར། །​བཟོད་པས་མི་འཆི་གོ་འཕང་རྙེད་པར་འོང་། །​བཟོད་པ་བསྟེན་པས་རབ་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1107#UT22084-054-005-1107