Degé Kangyur volume 54, F.249.a

པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མེད་པར་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཤད་དུ་མི་ནུས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ད་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བཞིན་ནོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མ་གཏོགས་པར་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་མི་སྐྱེའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརྩམས་ནས་ཆོས་སྟོན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པའང་འཆད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེའི་གསུང་རབ་ལ་དགེ་སློང་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་སྟེ། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་དང་ལྡན་ཞིང་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུད་དོ། །​འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་གྱུར། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་རྙེད་པར་གྱུར། ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་དང་། དགའ་བ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་གནས་པ་དང་བྲལ་བར་ཡང་མ་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ནང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ནི་མཆོག་ཅེས་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེའི་བསྟན་པ་ཀུན་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བརྗོད་དུ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཀུན་བཟུང་ངོ་། །​དེ་འདི་ལྟར་བཟོད་པ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་ཡང་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1106#UT22084-054-005-1106