Degé Kangyur volume 54, F.232.a

ནམ་ཡང་དམན་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་མི་ལྡན་པར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་དངོས་པོར་མ་དམིགས། དེ་ནམ་ཡང་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཐ་དད་པར་མ་བསམས། དེས་ནམ་ཡང་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ལས་ལམ་ལོག་པར་མ་བསྟེན། དེས་ནམ་ཡང་དུས་གསུམ་དམིགས་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དྲང་སྲོང་མི་འཁྲུགས་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དྲང་སྲོང་མི་འཁྲུགས་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱད་པས་ཇི་ལྟར་ངས་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ་དེ་ཙམ་དུ་རྒྱ་ཆེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་འདོད་པས་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཕྱིར་རྩོམ་པ་མི་འདོར་རོ། །​སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་མོས་པར་བྱའོ། །​ཡང་འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པ་ན། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འདུས་བྱས་སོ། །​བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གྲངས་མེད་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ནས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བར་དུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འདུས་བྱས་སོ། །​བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་བསམ་གྱིས་མི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1072#UT22084-054-005-1072