Degé Kangyur volume 54, F.214.a

ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་པ་དང་། གཞལ་དུ་མ་མཆིས་པ་དང་། བརྗོད་དུ་མ་མཆིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པའི་སླད་དུ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་ཆེར་རྩོམ་ཞིང་དེ་དག་གོ་ཆ་སྲ་བར་འགྱུར། གོ་ཆ་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། གོ་ཆ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་འགྱུར། གོ་ཆ་མི་ཤིགས་པར་འགྱུར། གོ་ཆ་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར། གོ་ཆ་མི་ཟློགས་པར་འགྱུར། ཡི་དམ་བརྟན་པར་འགྱུར། ཡི་དམ་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། ཡི་དམ་མི་འཁྲུགས་པར་འགྱུར། ཡི་དམ་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར། ཡི་དམ་མི་ཟློགས་པར་འགྱུར། སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། བགྱིད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྟོད་པར་འགྱུར། དེ་དག་འཆི་བའི་ཕྱོགས་སུ་མུན་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱོད་པ་ན་ཞུམ་པ་མ་མཆིས། རྒོད་པ་མ་མཆིས། སྒྱིད་ལུག་པ་མ་མཆིས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་དེ་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའི་སྒྲུབ་པ་འཚལ་བས་འཐུན་པར་ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གན་དུ་མཆི་བའི་དུས་འཚལ་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར། སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཛུད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཆགས་པར་འགྱུར། མདོར་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པ་ལ་མཁས་པས་ཉེ་བ་དང་། རིང་བར་འདུ་ཤེས་པ་མ་མཆིས་པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​ཁྱོད་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་གྲངས་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་མཚུངས་པ་མེད་གཞལ་དུ་མེད་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ལ་ཡང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1036#UT22084-054-005-1036