Degé Kangyur volume 54, F.213.b

ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སླད་དུ་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་བཤད་དུ་གསོལ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་འདི་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་གྲངས་མ་མཆིས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། ཐེག་པ་བརྗོད་དུ་མ་མཆིས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ། ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མ་མཆིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བརྗོད་དུ་མ་མཆིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཤ་སྟག་མཆིས་པ་དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོས་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མ་མཆིས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མ་མཆིས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སངས་རྒྱས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1035#UT22084-054-005-1035