Degé Kangyur volume 54, F.223.b

བཞིན། །​བདག་གིས་དགེ་བའི་རྩ་བསགས་པས། །​ཇི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་དེ་བཞིན་ཤོག །​ཇི་ལྟར་བསོད་ནམས་མཚན་མངའ་བ། །​ལེགས་སྤྱད་བསགས་པ་ཐུབ་པའི་ཏོག །​ཇི་ལྟར་མི་མཆོག་དམ་པ་བཞིན། །​བདག་ཀྱང་བདེ་གཤེགས་དེ་བཞིན་གྱུར། །​ཇི་ལྟར་དཔེ་མེད་བློ་ཅན་ཁྱོད། །​ཤེས་རབ་གནས་ལ་ཁྱོད་གནས་ནས། །​ལྟ་བར་རབ་ཏུ་བྱིང་བ་ཡི། །​སྐྱེ་བོ་མ་ལོག་འགོད་པར་མཛད། །​བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་རེག་ནས་ནི། །​དེ་བཞིན་བདེ་ལ་རབ་གནས་ཏེ། །​ལོག་པའི་ལམ་སོང་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །​བདེན་པ་བཞི་ཡི་ལམ་དུ་འགོད། །​ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ནི་ཕུང་པོ་མེད། །​བླ་མེད་ཕུང་པོ་ཟད་པར་ཞུགས། །​བྱིས་པ་ཕུང་པོས་བཅིངས་པ་རྣམས། །​ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་འདོར་དུ་བཙུད། །​བདག་ཀྱང་ཕུང་པོ་མེད་པ་དང་། །​ཕུང་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །​ཕུང་པོས་བཅིངས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །​ཕུང་པོ་འདོར་བར་རབ་ཏུ་འགོད། །​ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་སྤངས། །​ཆུ་ཡིས་མེ་རྣམས་ཞི་བ་བཞིན། །​ཉོན་མོངས་མེ་ཡིས་འབར་བ་ཡི། །​སྐྱེ་བོ་སྡུག་བསྔལ་ཐར་བར་མཛད། །​བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་རབ་རེག་སྟེ། །​ཁྲོ་གླེན་འདོད་མེ་མ་ཞི་ཞེས། །​ཉེ་བར་ཞི་བའི་ལམ་སྟོར་བའི། །​སྐྱེ་བོ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགོད། །​སེར་སྣའི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་དང་། །​ཕྲག་དོག་ཀུན་སྦྱོར་མུན་པས་བསྒྲིབས། །​སྲིད་པར་ཆགས་པ་མགོན་མེད་རྣམས། །​ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་ལ་དགོད། །​ཇི་ལྟར་རང་བྱུང་ཁྱོད་ཉིད་ནི། །​སྟོབས་བཅུ་ཡེ་ཤེས་རབ་གནས་ཏེ། །​སྲིད་སྐོམ་སེམས་ཅན་ཁྲག་ཁྲིག་ལ། །​སྟོབས་བཅུ་ཡེ་ཤེས་ངོམས་པར་མཛད། །​བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་རབ་རེག་ཅིང་། །​བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས་སུ། །​སྲིད་སྐོམ་སེམས་ཅན་ཁྲག་ཁྲིག་ལ། །​སྟོབས་བཅུ་ཡེ་ཤེས་ངོམས་པར་བགྱི། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་བདེ་གནས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀོན་མཆོག་དམ་པ་དེ་ལ་ལོ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་དྲུག་ཅུའི་བར་དུ་ཟས་རོ་སྣ་བརྒྱ་པ་སྦྱར་ཅིང་། ཡུལ་ཀ་ཤི་པའི་ན་བཟའ་གསོལ་ཏེ་བར་སྣང་ལ་འདུག་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་དག་གིས་མངོན་པར་བསྟོད་དེ། དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་ཚད་མེད། གྲངས་མེད།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1055#UT22084-054-005-1055