The Jewel Mine

Kangyur volume 54, folio 292a

།མཐའ་ཡས་བརྩོན་འགྲུས་དེ་བསྟོད་ནས། །བསྐལ་བྱེ་ཁྲག་ཁྲིག་མཐའ་ཡས་པར། །འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་དེ་སྐྱེས་སོ། །འདི་ནས་ལྷ་རིས་ང་སྐྱེས་ཏེ། །རྟག་པར་ལྷ་ཡི་དབང་པོར་གྱུར། །བྱེ་བ་མཐའ་ཡས་ལྷ་རྣམས་ལ། །རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འཐོབ་པར་བསྟན། །ལྷ་ཡི་གནས་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ། །མི་ཡི་དབང་པོ་རྒྱལ་པོར་གྱུར། །སེམས་ཅན་ཁྲག་ཁྲིག་མཐའ་ཡས་པ། །རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བསྟན། །དེ་དག་ང་ཡི་ཆོས་ཐོས་ནས། །བསྟི་སྟང་མཚུངས་མེད་བསྐྱེད་ནས་སུ། །སེམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཉེར་གཞག་སྟེ། །དྲི་མེད་སེམས་ཀྱིས་དེ་དག་ཉན། །སེམས་ཅན་བྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་ངེས་པར་གྱུར། །ང་ཡི་ཚིག་ཐོས་རྟོགས་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ། །སངས་རྒྱས་ཞིང་གི་རྒྱ་བཤད་ཀྱང་། །བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་མཐའ་ཡས་སུ། །རྒྱ་ཆེན་བཤད་པ་མི་ཟད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་གང་བརྗོད་དང་། །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་ཞིང་བསྔགས་པ། །ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་སྟོང་པར་བཤད། །དེ་དག་མ་སྐྱེས་མི་འགག་བསྟན། །གང་འདིར་སངས་རྒྱས་བསྔགས་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་གང་བསྟན་དང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཞིང་བརྗོད་པ། །གང་གིས་བཤད་པའང་དེ་དང་འདྲ། །ཆོས་རྣམས་ཞི་བར་བདེ་གཤེགས་བཤད། །ཞི་བའི་རང་བཞིན་དེ་མི་རྙེད། །གང་ལ་བཤད་པ་དེ་ཡང་སྟོང་། །འདི་ལ་མགོན་མེད་འགྲོ་བ་མྱོས། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་མོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྩོན་འགྲུས་མཐའ་ཡས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་དག་གིས་མངོན་པར་བསྟོད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་དབང་པོ་ལས་གྱུར་ཏེ། དེ་ཕྱིན་ཆད་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སུ་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་འདོད་ཅིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html#source-link-159