Degé Kangyur volume 54, F.291.b

།དེ་དག་འདྲེན་པས་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​གང་དང་གང་གི་ལས་ཀྱིས་སུ། །​སྐྱེ་བ་རྣམས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། །​རྣམ་སྨིན་ཅི་འདྲ་འཐོབ་པ་ཡང་། །​དེ་དག་མགོན་པོས་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​གང་དུ་གནས་པ་དེ་དག་གི། །​རྒྱུན་དུ་མཆི་བར་ངེས་པ་ཡང་། །​དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ལུས་མཁྱེན། །​དེ་སླད་ཡིད་གཉིས་མི་མངའ་ཁྱོད། །​གང་གི་ལུས་ཀྱིས་སེམས་གང་སྐྱེས། །​དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་རྣམ་པར་མཁྱེན། །​སེམས་དེའི་རྒྱུ་ནི་གང་ལགས་པ། །​དེ་ཡང་འདྲེན་པས་ཤིན་ཏུ་མཁྱེན། །​སྔོན་ཆད་གནས་པ་མཁྱེན་པ་ནི། །​ཁྱོད་དང་འདྲ་བ་ཡོང་མ་མཆིས། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་སྟོང་རྣམས་དང་། །​འདྲེན་པ་ཁྱོད་ནི་དེ་དང་འདྲ། །​སྲོག་ཆགས་སོ་སོའི་དགེ་བ་རྣམས། །​རྗེས་སུ་དྲན་པས་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​དེ་སླད་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ལ། །​འདྲེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་མི་མངའ། །​གང་དང་གང་གིས་ལུས་ཀྱིས་སུ། །​ཇི་ལྟ་བུ་ཡི་རྒྱུད་དུ་མཆི། །​དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཁྱེན། །​དེ་སླད་རྒྱལ་བས་ལྷག་མ་མཆིས། །​འདྲེན་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །​ཁྱོད་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཡོང་མི་མངའ། །​སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་། །​སངས་རྒྱས་སྤྱན་གྱིས་རབ་ཏུ་གཟིགས། །​སྐྱེ་བ་དང་ནི་འཆི་འཕོ་མཁྱེན། །​ཁྱོད་འདྲ་བ་ནི་ཡོང་མི་གདའ། །​ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ན། །​ཐུབ་པ་ཁྱོད་ལས་ལྷག་མ་མཆིས། །​ཟག་པ་ཟད་པའང་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​མ་ལུས་པ་ཡང་རྟོགས་པར་གྱུར། །​ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས། །​ཁྱོད་ཀྱིས་བག་ཆགས་ཀུན་ཀྱང་བཅོམ། །​སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཉོན་མོངས་དང་། །​སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་འདྲེན་པས་མཁྱེན། །​གང་ལ་ཉོན་མོངས་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། །​ཉོན་མོངས་འདི་དག་གར་འབྱུང་མཁྱེན། །​ཉོན་མོངས་དག་ལ་སྤྱད་པས་ན། །​བག་ཆགས་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས། །​དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཁྱེད་མཁྱེན་ཏེ། །​དེ་ལས་ཁྱོད་ནི་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །​བདག་དང་ཕ་རོལ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་། །​ཉོན་མོངས་གང་གིས་སྤོང་བ་ཡི། །​ལམ་དེ་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །​དེ་སླད་ཁྱོད་ནི་ལམ་ལ་མཁས། །​འཇིག་རྟེན་ཀུན་མགོན་རྣམ་འདྲེན་པ། །​མཐའ་ཡས་བརྩོན་འགྲུས་དེ་བསྟོད་ནས།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1191#UT22084-054-005-1191