Degé Kangyur volume 54, F.282.a

དེས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཐབས་མཁས་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་མཐོང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ། ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་ཡང་མཐོང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལྷ་འབུམ་གྱིས་མཆོད་ཅིང་ཡུམ་གྱི་རུམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡང་མཐོང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་བཙས་ནས་གོམ་པ་བདུན་འདོར་བ་ཡང་མཐོང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་མངོན་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མཐོང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཡང་མཐོང་། སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལ་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པ་དག་གིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་པ་ཡང་མཐོང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡང་མཐོང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་སྤྱོད་ལམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ་བ་ཡང་མཐོང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཡང་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་ཉི་མས་བྱིན་བར་སྣང་ལ་འདུག་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགའ་མཆོག་དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མངོན་པར་བསྟོད་པ། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་རྐང་གཉིས་ཀུན་གྱི་མཆོག །​འདྲེན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་དག་ཆོས་བསྟན་པ། །​བར་སྣང་གནས་ཀྱི་བྱ་ཡི་རྗེས་བཞིན་དུ། །​དངོས་བྲལ་མཚུངས་མེད་ཅི་ཡང་མ་ལགས་པ། །​མཚན་མ་མ་མཆིས་ནམ་མཁར་བྲིས་པ་བཞིན། །​དེ་ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཆོས་བསྟན་ཏེ། །​སྤྲུལ་པ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་གཞན་སྤྲུལ་བཞིན། །​ཡང་དག་ཏུ་ན་རྒྱལ་བས་བསྟན་མ་མཆིས། །​སོས་ཀའི་དུས་ཀྱི་སྨིག་རྒྱུ་ཇི་བཞིན་དུ། །​སྣང་ཡང་ཡང་དག་པར་ནི་མཆིས་མ་ལགས། དེ་བཞིན་བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཆོས་བསྟན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1172#UT22084-054-005-1172