Degé Kangyur volume 54, F.272.b

སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟུགས་གང་ལགས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ལགས་པ་དང་། གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པ་གང་ལགས་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་ཏེ་གཉིས་སུ་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ལགས་པ་དང་། གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པ་དང་། གཉིས་སུ་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་གང་ལགས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདུས་བྱས་གང་ལགས་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ནི་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་ཏེ་གཉིས་སུ་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་ལགས་སོ། །​འདི་ནི་འདུས་བྱས་སོ། །​འདི་ནི་འདུས་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པ་ལ་བགྲང་བར་བགྱི་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སྒྲིབ་པ་མ་མཆིས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ཞེས་བགྱི་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས་སོ། །​འདོད་པའི་ཁམས་དང་ལྡན་པ་གང་ལགས་པ་རྣམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་ལྡན་པ་གང་ལགས་པ་རྣམས་དང་། གཟུགས་མ་མཆིས་པའི་ཁམས་དང་ལྡན་པ་གང་ལགས་པ་རྣམས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་དང་ལྡན་པ་གང་ལགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་ཀྱང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས་སོ། །​ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་རྣམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས་སོ། །​ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་རྣམས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ནི་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་ཤིང་གཉིས་སུ་དབྱེར་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1153#UT22084-054-005-1153