The Jewel Mine

Kangyur volume 54, folio 271a

།འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གནས་པས་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །ཐབས་མཁས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པར་བྱའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་གིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ནས། དེ་དག་ཀུན་དུ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མཚོ་ཆུས་གང་ནས་འགགས་པ་མེད་ཅིང་ཆུ་འབབ་པ་ནི་ས་གང་ལོགས་སུ་གཞོལ་བ་དེར་འབབ་བོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་ག་ལས་གར་བལྟས་པ་དེ་དང་དེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་རླན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གིས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྣམས་གཉིས་མ་མཆིས། །ཆོས་རྣམས་བྱེ་བྲག་མཆིས་མ་ལགས། །དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ། །ཆོས་ཀུན་མཚན་ཉིད་མ་མཆིས་ལགས། །ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཡིས། །དཔེར་བགྱིར་རུང་བ་མ་ལགས་ཏེ། །ཆོས་ཀྱི་དཔེར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བགྱིར་མི་རུང་། །ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱིས་མཐོང་མ་མཆིས། །ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་མི་རིག་སྟེ། །ཤེས་པ་པོ་དང་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་། །གཉིས་ཀ་འདི་ནི་ཡོང་མ་མཆིས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་སུ། །མི་མཁས་གང་དག་རྣམ་པར་རིག །དེ་དག་སངས་རྒྱས་དེ་བཞིན་དུ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་མི་རིག་ལགས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་ཞེས།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html#source-link-117