Degé Kangyur volume 54, F.271.a

དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གནས་པས་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ལྟ་བས་ན་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །​ཐབས་མཁས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པར་བྱའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་གིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ནས། དེ་དག་ཀུན་དུ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མཚོ་ཆུས་གང་ནས་འགགས་པ་མེད་ཅིང་ཆུ་འབབ་པ་ནི་ས་གང་ལོགས་སུ་གཞོལ་བ་དེར་འབབ་བོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་ག་ལས་གར་བལྟས་པ་དེ་དང་དེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་རླན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གིས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྣམས་གཉིས་མ་མཆིས། །​ཆོས་རྣམས་བྱེ་བྲག་མཆིས་མ་ལགས། །དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ། །​ཆོས་ཀུན་མཚན་ཉིད་མ་མཆིས་ལགས། །​ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཡིས། །​དཔེར་བགྱིར་རུང་བ་མ་ལགས་ཏེ། །​ཆོས་ཀྱི་དཔེར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ། །​རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བགྱིར་མི་རུང་། །​ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱིས་མཐོང་མ་མཆིས། །​ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་མི་རིག་སྟེ། །​ཤེས་པ་པོ་དང་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་། །​གཉིས་ཀ་འདི་ནི་ཡོང་མ་མཆིས། །​སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་སུ། །​མི་མཁས་གང་དག་རྣམ་པར་རིག །​དེ་དག་སངས་རྒྱས་དེ་བཞིན་དུ། །​སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་མི་རིག་ལགས། །​སངས་རྒྱས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1150#UT22084-054-005-1150