Degé Kangyur volume 54, F.218.a

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། དཔག་ཏུ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། གྲངས་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། གྲངས་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། མཚུངས་པ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། མཚུངས་པ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། གཞལ་དུ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། གཞལ་དུ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། བརྗོད་དུ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། བརྗོད་དུ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། ཡོངས་སུ་དག་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། ཡོངས་སུ་དག་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་མེད་པ་ཡང་མི་འཛིན། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཅི་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རམ་ཞེས་སེམས་ལ་མི་བྱ་སྟེ། འོན་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྒྲིམ་མི་དགོས་པར་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཅི་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གྲངས་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རམ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཅི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་དུ་སེམས་ལ་མི་བྱ་སྟེ། འོན་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་བསྒྲིམ་མི་དགོས་པར་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་ལངས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། ཅི་ཉི་མ་འཆར་རམ་སྙམ་དུ་སེམས་ལ་མི་བྱ་སྟེ། འོན་ཀྱང་ནམ་ལངས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། བསྒྲིམ་མི་དགོས་པར་ཉི་མ་འཆར་བ་དེ་བཞིན་དུ། འཇམ་དཔལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཇི་ལྟར་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་སེམས་ལ་མི་བྱ་སྟེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1044#UT22084-054-005-1044