Degé Kangyur volume 54, F.217.b

གཡོ་བ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། འཇམ་དཔལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་སྤྱོད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། སྤྱོད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། གྲངས་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། གྲངས་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། མཚུངས་པ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། མཚུངས་པ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། གཞལ་དུ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། གཞལ་དུ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། བརྗོད་དུ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། བརྗོད་དུ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། ཡོངས་སུ་དག་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། ཡོངས་སུ་དག་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྤྲིན་མེད་ཅིང་སྤྲིན་དང་བྲལ་ཏེ་ནམ་ཐང་བའི་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་སྤྲིན་བྱུང་བས་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ཡོག་པ་དེ་མཁས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མིས་མཐོང་ན། སྤྲིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། སྤྲིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། ཀུན་ཁེབས་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། ཀུན་ཁེབས་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། འཇམ་དཔལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡང་རྣམ་པར་ཐར་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། སྒྲིབ་པ་མེད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། སྒྲིབ་པ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། སྤྱོད་པ་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན། སྤྱོད་པ་མེད་པ་འདི་ནའོ་ཞེས་ཀྱང་མི་འཛིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་མེད་པར་ཡང་མི་འཛིན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1043#UT22084-054-005-1043