Degé Kangyur volume 54, F.267.a

རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དབང་པོས་བྱིན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​དབང་པོས་བྱིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པའི་རྗེས་སུ་སོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པའི་རྗེས་སུ་སོང་བ་དེ་དང་ལྡན་པས་སྨོན་ལམ་གང་དང་གང་བཏབ་པ་དེ་དང་དེས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ཡིད་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་རྙེད་ཅིང་སྒྲུབ་བོ། །​དེ་འདོད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གི་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད། དེ་འདོད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད། དེ་འདོད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲངས་མེད་པའི་བར་གྱི་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཀུན་རྫོགས་པར་བྱེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​དབང་པོས་བྱིན་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཆ་ན་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དང་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདས་པ་ན་རིན་ཆེན་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དགེ་བའི་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་སོ། །​དབང་པོས་བྱིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགེ་བའི་ཟླ་བ་དེ་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏེ། དེས་སྨོན་ལམ་འདི་སྐད་ཅེས་བཏབ་བོ། །​བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་མཐའ་རྟོགས་པར་སླ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤོག་ཤིག་ཅེས་བྱས་ནས་དེའི་སྨོན་ལམ་དེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ། ད་ལྟར་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཚད་གཟུང་སླ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གཞན་ཡང་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1142#UT22084-054-005-1142