Degé Kangyur volume 51, F.296.b

འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་ཟད་པ་ཡིན་ན་དེ་གང་གི་སྣོད་ཡིན་ཞིང་། དེ་གང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་སྣོད་དུ་འགྱུར་སྙམ་སྟེ། དེ་ལས་བསམས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ། ཆོས་བསྟན་པ་འདིའི་སྣོད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོ་བོ་དེ་སྐད་སྨྲའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཁོ་བོ་ནི་ཆོས་བསྟན་པ་འདིའི་དོན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། གནས་ཁང་ནས་གནས་ཁང་དང་། ཕུག་ནས་ཕུག་ཏུ་ཁྱོད་ཚོལ་ཏེ། བདག་གིས་ཁྱོད་ལས་ཟབ་པ་ཟབ་པ་ཡང་དག་པའི་སྤོབས་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་དག་ཐོས་ཀྱང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་ཁོ་བོ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་ཆོག་མི་ཤེས་སོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཆོས་བསྟན་པས་ཆོག་མི་ཤེས་སམ། སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་ཆོག་མི་ཤེས་སོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཅི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཆོས་ཚོལ་བར་བྱེད་དམ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་མི་བྱེད་དོ། །​སྨྲས་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱང་གཞན་ལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ནི་གཞན་པ་ནི་མ་ཡིན་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་མཉན་པ་ལ་ཆོག་མི་ཤེས། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་ཆོས་ཚོལ་བར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​གལ་ཏེ་དེ་ཚོལ་བར་བྱེད་ན་ནི་དེའི་ཕྱིར་དེ་ཆོག་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་གང་གི་ཕྱིར་ཚོལ་བར་མི་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཆོག་མི་ཤེས་སོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་གཏོགས་པར་ཁོ་བོ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཉན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ལ་རྙེད། སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་མོས་སམ། སྨྲས་པ། མོས་སོ། །​སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་མོས། སྨྲས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ན་ཁོ་བོ་ཡང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་མོས་སོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཤི་འཕོ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་མོས་སམ། སྨྲས་པ། མོས་སོ། །​སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་མོས། སྨྲས་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་འཆི་འཕོའམ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་ལྟར་མོས་སོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་མི་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པར་མོས་སམ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh118.html?part=UT22084-051-006-223#UT22084-051-006-223