Degé Kangyur volume 51, F.182.a

མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་འདི་སུའི་མཐུ་ཡིན། སུའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཡིན་ཞིག་གུ་སྙམ་ནས། དེ་དག་ཐང་ཅིག་ཅང་མི་ཟེར་སེམས་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་འདི་སྐད་དུ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་བྱ་བ་དང་། མཆོད་པ་དང་། ཆོས་ཉན་པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་འདོང་གོར་མ་ཆག་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་དང་། ཀླུའི་དབང་པོ་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་དབང་པོ་དང་། སྲིན་པོའི་དབང་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་ཞིང་མཐུ་ཆེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཨུད་པལ་དང་། པད་མ་དང་། ཀུ་མུ་ད་དང་། པད་མ་དཀར་པོ་དང་། དྲི་མཆོག་དང་། མན་དཱ་ར་བ་དང་། མན་དཱ་ར་བ་ཆེན་པོ་དག་ཁྱེར་ནས་འོད་མའི་ཚལ་བྱ་ཀ་ལན་ད་ཀ་གནས་པ་ག་ལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་དོང་སྟེ་ལྷགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངོན་པར་མཆོད་དེ་ཕྱག་བྱས་སོ། །​མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་དེས་ཀྱང་ས་ཆེན་པོ་འདི་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་དུ་ཁྱབ་པར་འདུག་གོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆོས་མཉན་པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་དོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཕྲག་དུ་མས་བསྐོར་ཅིང་། ལྷ་བྱེ་བ་ཕྲག་དུ་མས་བསྐོར་ཏེ། རིག་སྔགས་འཆང་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་མདུན་དུ་བདར་བས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མཐུ་ཆེན་པོ་དང་། བཀོད་པ་ཆེན་པོ་དང་། མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་། མེ་ཏོག་ཕྲེང་དང་། བདུག་པ་དང་། རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་། སིལ་སྙན་དང་། ཕེག་རྡོབ་པ་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་མངོན་པར་མཆོད་དོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོས་ལྷའི་བཀོད་པ་དང་། བཀོད་པའི་མཐུ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh114.html?part=UT22084-051-002-237#UT22084-051-002-237