Degé Kangyur volume 51, F.191.a

གཤེགས་པས་དབུགས་ཕྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །​དེས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཕྱིས་ཀྱང་མཐར་གྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷའི་དབང་པོ་རྣམས་དང་། ཀླུའི་དབང་པོ་རྣམས་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་དབང་པོ་རྣམས་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་དབང་པོ་རྣམས་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་དབང་པོ་རྣམས་དང་མིའམ་ཅིའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་འཐུན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་གསོལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལན་གཉིས་བསྐོར་བར་གྱུར་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་འཐུན་པར་བགྱིས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མཆོད་པར་བགྱིའོ། །​ཡུལ་དེ་ཡང་བསྐྱང་བར་བགྱིའོ། །​ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི། བསྲུང་བར་བགྱི། ལུང་བསྟན་པར་བགྱི། དབུགས་དབྱུང་བར་བགྱིའོ། །​གང་ལ་ལ་ཆོས་སྨྲ་བ་དང་། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འཛིན་པ་དང་། ཀློག་པ་དེ་ལ་བླ་མའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པ་དང་། ཕའི་འདུ་ཤེས་དང་། བུའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པ་དེ་ལ་ནི་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་ཕའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། །​གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དེ་མ་རུངས་པར་བགྱིད་ན་ནི་དེའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་བུ་དང་མཆིས་བྲང་དང་ཕ་མ་ཡིད་མི་བདེ་བར་འགྱུར་ལ། དེའི་འོག་ཏུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང་། ལྷའི་དབང་པོ་ནས་མིའི་དབང་པོའི་བར་དེ་དག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །གྲོགས་པོ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གྱིས་ཤིག །​ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉན་དུ་གཞུག་པ་དང་། མཆོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་གཏད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མྱུར་དུ་ནུབ་པར་གྱུར་ཏ་རེ། ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྤངས་ཏེ། སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh114.html?part=UT22084-051-002-272#UT22084-051-002-272