Degé Kangyur volume 51, F.190.a

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་གཟུང་བར་བགྱི་བ་དང་། བཀླག་པར་བགྱི་བ་དང་། མཆོད་པར་བགྱི་བ་དང་། ཉན་དུ་གཞུག་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་བདག་གིས་གཟུང་ལགས་སོ། །​ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི། རྗེད་པར་བགྱིའོ། །​གང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་དང་། ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ལ་མཆོད་པར་བགྱིད་པ་དེ་ནི་བདག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱིད་པ་ལགས་ཏེ། དེ་ནི་བདག་གིས་བསྲུང་བར་བགྱི། ཡོངས་སུ་བསྐྱང་བར་བགྱི་སྟེ། བདག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་གཟོ་བར་བགྱིད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གྱིས་ཤིག །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཆོས་ཉན་པ་དེ་དག་དང་། ཡི་གེར་འདྲི་བ་རྣམས་དང་། འཛིན་པ་རྣམས་དང་། ཀློག་པ་རྣམས་དང་། ཉན་དུ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མངོན་པར་མཆོད་པར་བགྱིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་དག་གི་ཡུལ་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བྱུང་ངམ་གལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཆོས་དང་མི་ལྡན་པའི་ཡུལ་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བྱུང་སྟེ་སྤྱོད་པ་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་རྒྱལ་པོ་དེ་མཆོད་པར་མི་བགྱིད། དད་པར་མི་བགྱིད་ལ། ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་དང་། ཡི་གེར་འདྲི་བ་རྣམས་དང་། འཛིན་པ་རྣམས་དང་། ཀློག་པ་རྣམས་དང་། ཉན་དུ་འཇུག་པ་རྣམས་དང་། ལུང་འབོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མཆོད་པར་མི་བགྱིད། བླ་མའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པར་མི་བགྱིད་ན། དེས་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནུབ་པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​དེའི་ཡུལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh114.html?part=UT22084-051-002-268#UT22084-051-002-268