Degé Kangyur volume 51, F.43.b

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྲས་ཡང་དག་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བསྒོ་སྐལ་ལ་སྤྱོད་པ་དྲན་པར་མཛད་དོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྲས་ཡང་དག་པ་ལགས་མོད་ཀྱི། བདག་ཅག་དམན་པ་ལ་མོས་པའི་སླད་དུའོ། །​གལ་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གི་མོས་པའི་སྟོབས་གཟིགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བགྱི་བར་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་བགྱི་བ་རྣམ་གཉིས་བགྱིད་དུ་སྩལ་ཏེ། དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་ནི་དམན་པ་ལ་མོས་པ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་བཙུད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གི་མོས་པའི་སྟོབས་མཁྱེན་ནས། དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་གྲངས་འདིས་བདག་ཅག་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ཅག་རེ་བ་མ་མཆིས་མི་འཚལ་མ་བསླངས་མ་བཙལ་མ་བསམས་མ་གསོལ་བར་འཕྲལ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྲས་འདི་དག་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པོ་ཞེས་མཆིའོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། །​དེ་ལྟར་འཕྲལ་ལ་དེ་རིང་བདག་ཅག་གིས། །​འདྲེན་པའི་གསུང་སྒྲ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཐོས། །​གསུང་ཐོས་པས་ན་བདག་ཅག་དགའ་བ་ཐོབ། །​བདག་ཅག་ངོ་མཚར་དེ་བཞིན་རྨད་དུ་གྱུར། །​རིན་ཆེན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཕུང་པོ་རྣམས། །​བསམས་པ་མ་མཆིས་ནམ་ཡང་མ་གསོལ་བར། །​དེ་དག་ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་དེང་རྙེད་དེ། །​བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་དེང་ཐོས་ངོ་མཚར་གྱུར། །​ཇི་ལྟར་བྱིས་པར་གྱུར་པའི་མི་ཞིག་ནི། །​སྐྱེ་བོ་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསླུས་ནས་སུ། །​ཕ་ཡི་གན་ནས་གར་ཏེ་མཆིས་པ་ནི། །​གཞན་གྱི་ཡུལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་བར་མཆིས། །​བདག་གི་བུ་ནི་འཁྱམས་པར་བཙལ་བས་ན། །​དེ་ཚེ་ཕ་ཡང་དེ་ཡི་མྱ་ངན་བགྱིད། །​དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལས་ཀྱང་མི་ཉུང་བར། །​མྱ་ངན་དེ་བགྱིད་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཚོལ། །​དེ་ནི་དེ་ལྟར་བུ་དེ་ཚོལ་བ་ན། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6087#UT22084-051-001-6087