The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, folio 43a

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདག་ཅག་ལ་ཁྱེད་ནི་ངའི་བུའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་དེ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ནི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་གཟིར་ཏོ། །གསུམ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་དང་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་དང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་དོ། །འཁོར་བ་ན་དམན་པ་ལ་མོས་པས་བདག་ཅག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ངན་པ་མང་པོ་ཕྱག་དར་གྱི་ཕུང་པོ་དང་འདྲ་བ་ལ་སེམས་སུ་སྩལ་ཏེ། དེ་རྣམས་ལ་བདག་ཅག་ཞུགས་ནས་འབད་ཅིང་བཙལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཙམ་ཞིག་གདུགས་ཀྱི་གླ་བཞིན་དུ་ཚོལ་ཞིང་གསོལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དེ་རྙེད་པས་ན་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་ཆོས་འདི་དག་ལ་ཞུགས་ཏེ། འབད་ཅིང་བཙལ་བས། མང་པོ་རྙེད་པར་སེམས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བདག་ཅག་དམན་པ་ལ་མོས་པར་མཁྱེན་ཏོ། །དེའི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་ཅག་ཡལ་བར་བཞག་སྟེ། འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཛོད་དུ་ཁྱེད་འགྱུར་རོ་ཞེས་མ་བརྟོལ་མ་བསྟན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐབས་མཁས་པས་བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཛོད་ལ་བགོ་སྐལ་སྤྱོད་པར་བཀོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་དེ་ལ་རེ་བ་མ་མཆིས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་ཅག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་གདུགས་ཀྱི་གླ་ཐང་བཞིན་དུ་བགྱིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་བདག་ཅག་གིས་མང་དུ་བགྱིས་པར་འཚལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྩམས་ནས། ཆོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཤད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྱེད་ཅིང་སྟོན་ཏེ། ཉེ་བར་སྟོན་དུ་ལགས་ཀྱང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་དེ་ལ་རེ་བ་མ་མཆིས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐབས་མཁས་པས་བདག་ཅག་གི་མོས་པ་རབ་ཏུ་མཁྱེན་ན་དེ་བདག་ཅག་གིས་ནི་མ་འཚལ་མ་རྟོགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བདག་ཅག་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྲས་ཡང་དག་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html#source-link-84