Degé Kangyur volume 51, F.111.a

བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བགྱིའོ། །​བཀླག་པར་བགྱིའོ། །​ཡི་གེར་བྲི་བར་བགྱིའོ། །​མཆོད་པར་བགྱིའོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བདག་ཅག་ལ་ལེགས་པར་བཀའ་སྩལ་དུ་གསོལ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་འདི་བྱ་བ་ཅི་དགོས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་ན་ང་ཡི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་གང་གཱའི་ཀླུང་དྲུག་ཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་རེའི་གཡོག་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་གང་གཱའི་ཀླུང་དྲུག་ཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཁོ་ན་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་རེ་རེའི་གཡོག་ཀྱང་དེ་སྙེད་དོ། །​དེ་དག་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཕྱི་མའི་དུས་ཕྱི་མའི་ཚེ་ན། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཛིན་ཏོ། །​ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་མ་ཐག་ཏུ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་ཀུན་ཏུ་གས། རྣམ་པར་གས་པར་གྱུར་ཏོ། །​གས་པ་དེ་དག་གི་བར་ནས་གང་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཅིང་། ས་ཆེན་པོ་འདིའི་འོག་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུས་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འཐོན་ཏེ། དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ཐོས་ནས་ས་རུམ་ནས་འཐོན་ཏེ། དེ་དག་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་རེ་ཡང་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་དྲུག་ཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་དང་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚོགས་དང་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་འདི་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་གང་གཱའི་ཀླུང་དྲུག་ཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིའི་ས་རུམ་འདི་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6222#UT22084-051-001-6222