Degé Kangyur volume 51, F.111.b

འཐོན་པར་གྱུར་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་ལྔ་བཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་བཞི་བཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་སུམ་ཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་ཉི་ཤུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་བཅུའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་ལྔ་དང་བཞི་དང་གསུམ་དང་གཉིས་ཀྱི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་གཅིག་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་ཕྱེད་ཀྱི་བྱེ་མ་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མའི་བཞི་ཆ་དང་། དྲུག་ཆ་དང་། བརྒྱད་ཆ་དང་། ཉི་ཤུ་ཆ་དང་། ལྔ་བཅུ་ཆ་དང་། བརྒྱ་ཡི་ཆ་དང་། སྟོང་གི་ཆ་དང་། བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གི་ཆ་དང་། བྱེ་བའི་ཆ་དང་། བྱེ་བ་བརྒྱའི་ཆ་དང་། བྱེ་བ་སྟོང་གི་ཆ་དང་། བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་གི་ཆ་དང་། བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གི་ཆ་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱེ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་སྟོང་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཡོག་བཞི་



The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6223#UT22084-051-001-6223