Degé Kangyur volume 51, F.90.a

པ་འདས་པ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མང་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་སྨོན་ལམ་འདི་སྐད་དུ། ང་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན། ཇི་སྲིད་དུ་ངས་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་པ་འདི་མ་ཐོས་པ་དེ་སྲིད་དུ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་མི་བྱའི། གང་གི་ཚེ་ངས་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་པ་དེའི་འོག་ཏུ། ང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །​སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མང་དེས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མདུན་དུ་འདི་སྐད་ཅེས་དགེ་སློང་དག་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལུས་གཟུགས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་གཅིག་བྱོས་ཤིག ། མཆོད་རྟེན་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ང་ཡི་ཕྱིར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་མོས་པར་བྱས་སོ། །​སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མང་དེས། ང་ཡི་མཆོད་རྟེན་འདི་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་དང་གང་དུ་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ། ངའི་ལུས་གཟུགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་འདི་མངོན་པར་བྱུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དང་དེ་དག་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཆད་པ་ན། འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་ནས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དང་དེ་དག་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་སྟོན་པ་ལ་ངའི་ལུས་གཟུགས་ཀྱིས་ལེགས་སོ། །​ཞེས་བྱ་བ་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6180#UT22084-051-001-6180