Degé Kangyur volume 51, F.89.b

པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། གང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོ། །​དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་གང་གི་ཚེ་གཤེགས་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་སྨྲས་པ་ནི། སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ། དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཐབས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་ཏོ། །​ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་དེ་ལས་སྒྲ་འདི་གཉིས་བྱུང་ངོ་། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དེ་ལྟའོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་དེ་ལྟའོ། །​ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་འདི་འདྲ་བ་བྱུང་ངོ་། །​དེ་ནས་འཁོར་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ལ་འདུག་པ་དེ་མཐོང་ནས། དགའ་བ་སྐྱེས་ཤིང་མགུ་བ་དང་རངས་པ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་སྟན་ལས་ལངས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འཁོད་དོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བས། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན་པར་གྱུར་པར་རིག་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་བྱུང་བའི་རྒྱུ་གང་ལགས་རྐྱེན་གང་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་འདི་ལས་འདི་ལྟ་བུའི་སྒྲ་འབྱིན་པ་སུ་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཞུགས་སོ། །​འདི་ནི་དེའི་མཆོད་རྟེན་ཏེ། དེས་སྒྲ་འདི་ཕྱུང་ངོ་། །​སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྟོང་ཕྲག་གྲངས་མེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6179#UT22084-051-001-6179